Интересен

„Vouloir“, Pouvoir, „Devoir“: френски глаголи

„Vouloir“, Pouvoir, „Devoir“: френски глаголи

Важно е да разберете и да можете да използвате три неправилни френски глагола-vouloir, pouvoir, и дълг - тъй като те са много често срещани, както и полезни. Те често се учат заедно поради приликите в техните спрежения.

Свързване на "Vouloir", "Pouvoir" и "Devoir"

Таблицата по-долу показва основните спрежения и значения на тези глаголи заедно с кратки примери.

Vouloir - да искамPouvoir - може, да могадълг, трябва, да трябва
Je veux danser avec toi.
Искам да танцувам с теб.
Je peux danser avec toi.
Мога да танцувам с теб.

Je dois danser avec toi.
Трябва да танцувам с теб.

Voulez-vous parler?
Искате ли да говорите?

Pouvez-vous parler?
Можеш ли да говориш?

Devez-vous parler?
Трябва ли да говорите?
JEveuxpeuxДойс
ТУveuxpeuxДойс
I лveutpeutнаправи го
пипеvoulonspouvonsdevons
вуvoulezpouvezdevez
ILSveulentpeuventdoivent

Полезни таблици и детайли за конюгация

Погледнете по-задълбочено с тези пълни таблици за спрежение и подробности за тези глаголи: