Интересен

Определение за електронна конфигурация

Определение за електронна конфигурация

Електронната конфигурация се отнася до популациите от електронни под равнини на атом. Нотациите за електронна конфигурация за всички елементи са достъпни в една диаграма.

Пример

Електронната конфигурация на литиев атом е 1s22s, което показва, че в подравнината 1s има два електрона и един електрон в поднива на енергия 2s.