Интересен

Общи оксокиселинни съединения

Общи оксокиселинни съединения

Оксокиселините са киселини, които съдържат водороден атом, свързан към кислороден атом. Тези киселини се дисоциират във вода чрез разрушаване на тази връзка и образуване на хидрониеви йони и полиатомен анион. Таблицата по-долу изброява често срещаните оксокиселини и свързаните с тях аниони.

Общи оксокиселини и асоциирани аниони

кислородсъдържаща киселинаформулааниони иАнион формула
оцетна киселинаСН3COOHацетатСН3COO-
карбонова киселинаН2CO3карбонатCO32-
хлорна киселинаHClO3хлоратСЮ3=
хлорна киселинаHClO2хлоритСЮ2-
хипохлорна киселинаHClOхипохлоридСЮ-
йодна киселинаХио3йодатIO3-
азотна киселинаHNO3нитратНЕ3-
азотна киселинаHNO2нитритНЕ2-
перхлорна киселинаHClO4перхлоратСЮ4-
фосфорна киселинаН3PO4фосфатPO43-
фосфорна киселинаН3PO3фосфитPO33-
сярна киселинаН2ТАКА4сулфатТАКА42-
сярна киселинаН2ТАКА3сулфитТАКА32-