Интересен

Какво представляват остатъчните?

Какво представляват остатъчните?

Линейната регресия е статистически инструмент, който определя доколко прави права пасва на набор от сдвоени данни. Правата линия, която най-добре отговаря на тези данни, се нарича регресионна линия с най-малко квадратчета. Този ред може да се използва по много начини. Едно от тези приложения е да се оцени стойността на променлива за отговор за дадена стойност на обяснителна променлива. Свързана с тази идея е тази на остатъчния.

Остатъците се получават чрез извършване на изваждане. Всичко, което трябва да направим, е да извадим прогнозираната стойност на ш от наблюдаваната стойност на ш за конкретен х, Резултатът се нарича остатъчен.

Формула за остатъчни лица

Формулата за остатъците е ясна:

Остатъчен = наблюдава се ш - прогнозира ш

Важно е да се отбележи, че прогнозираната стойност идва от нашата регресионна линия. Наблюдаваната стойност идва от нашия набор от данни.

Примери

Ще илюстрираме използването на тази формула с помощта на пример. Да предположим, че ни е предоставен следния набор от сдвоени данни:

(1, 2), (2, 3), (3, 7), (3, 6), (4, 9), (5, 9)

С помощта на софтуер можем да видим, че регресионната линия с най-малко квадратчета е ш = 2х, Ще използваме това, за да предвидим стойности за всяка стойност на х.

Например, когато х = 5 виждаме, че 2 (5) = 10. Това ни дава точката по нашата регресионна линия, която има а х координата от 5.

За изчисляване на остатъците в точките х = 5, ние изваждаме прогнозната стойност от наблюдаваната ни стойност. От времето на ш координатата на нашата точка от данни беше 9, това дава остатък от 9 - 10 = -1.

В следната таблица виждаме как да изчислим всички наши остатъци за този набор от данни:

хНаблюдава се yПредсказано yостатъчен
1220
234-1
3761
3660
4981
5910-1

Характеристики на остатъчни лица

Сега, когато видяхме пример, има няколко характеристики на остатъците, които трябва да отбележим:

  • Остатъчните са положителни за точки, които падат над линията на регресия.
  • Остатъчните са отрицателни за точки, които попадат под линията на регресия.
  • Остатъчните са нула за точки, които падат точно по линията на регресия.
  • Колкото по-голяма е абсолютната стойност на остатъка, толкова по-нататък точката се намира от линията на регресия.
  • Сумата от всички остатъци трябва да бъде нула. На практика понякога тази сума не е точно нула. Причината за това разминаване е, че закръглените грешки могат да се натрупват.

Използване на остатъчни вещества

Има няколко приложения за остатъци. Една употреба е да ни помогне да определим дали имаме набор от данни, който има цялостна линейна тенденция, или ако трябва да обмислим различен модел. Причината за това е, че остатъците помагат да се разшири всеки нелинеен модел в нашите данни. Това, което може да бъде трудно да се види, като се погледне на разпръснато устройство, може да се наблюдава по-лесно чрез изследване на остатъците и съответния остатъчен сюжет.

Друга причина за разглеждане на остатъците е да се провери дали са изпълнени условията за извод за линейна регресия. След проверка на линейна тенденция (чрез проверка на остатъците), ние също проверяваме разпределението на остатъците. За да можем да извършваме регресионни изводи, искаме остатъците от нашата регресионна линия да бъдат приблизително нормално разпределени. Хистограма или стъбло на остатъците ще помогне да се провери дали това условие е изпълнено.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos