Интересен

Родителски функции

Родителски функции

Всеки тип функция на алгебра е свое собствено семейство и притежава уникални черти. Ако искате да разберете характеристиките на всяко семейство, проучете функцията на родителя му, шаблон на домейн и обхват, който се разширява и за други членове на семейството. Най-основната функция на родителя е линейната родителска функция.

Основи на алгебрата

Във фразата "алгебра функции", функцията е набор от данни, който има един отделен изход (y) за всеки вход (x). Функцията също описва връзката между входовете (x) и изходите (y). Като доказателство за различните модели между x и y съществуват няколко типа функции:

  • линеен
  • Абсолютна стойност
  • квадратичен
  • показателен
  • тригонометричен
  • рационален
  • Логаритмична

Характеристики на линейни родителски функции

В алгебрата линейното уравнение е това, което съдържа две променливи и може да се начертае на графика като права линия. Основните общи точки на линейните родителски функции включват факта, че:

  • Уравнението е y = x
  • Домейнът и обхватът са реални числа
  • Наклонът или скоростта на промяна е постоянна.

Можете да видите физическото представяне на линейна родителска функция на графика на y = x.

Линейна функция Превръща, смени и други трикове

Членовете на семейството имат общи и контрастни качества. Ако баща ти има голям нос, например, вероятно имаш и такъв. Независимо от това, както сте различни от родителите си, така и една следваща функция е различна от тази на родителя.

За линейните родителски функции по-долу обърнете внимание, че всяка промяна в уравнението ще промени графика.

Вертикални смени:

y = x + 1

Графиката измества 1 единица.

ш= х-4

Графиката измества надолу 4 единици.

Промени в стръмността:

y = 3x

Графиката става по-стръмна.

y = ½x

Графиката става по-плоска.

Отрицателно влияние:

у =

Графиката се обръща и се наклонява надолу, вместо нагоре. (Това също се нарича отрицателен наклон.)