Интересен

Определение на физическото свойство в химията

Определение на физическото свойство в химията

Физическото свойство е характеристика на материята, която може да се наблюдава и измерва, без да се променя химическата идентичност на пробата. Измерването на физическо свойство може да промени подредбата на материята в пробата, но не и структурата на нейните молекули. С други думи, физическото свойство може да включва физическа промяна, но не и химическа промяна. Ако настъпи химическа промяна или реакция, наблюдаваните характеристики са химически свойства.

Интензивни и екстензивни физически свойства

Двата класа физически свойства са интензивни и екстензивни свойства:

  • Интензивното свойство не зависи от количеството материя в пробата. Тя е характеристика на материала независимо от това колко материя присъства. Примери за интензивни свойства включват температура на топене и плътност.
  • Обширната собственост, от друга страна, зависи от размера на извадката. Примери за обширни свойства включват форма, обем и маса.

Примери

Примерите за физични свойства включват маса, плътност, цвят, точка на кипене, температура и обем.